Wettelijke informatie

Hieronder vind je onze kleine lettertjes. Heb je vragen? Contacteer ons!

Algemene voorwaarden

Titel 1: Algemeen

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen RVO Society VZW, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75, ondernemingsnummer 0472.880.542 (hierna ‘RVOS’) en de klant.
1.2. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.
1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien RVOS deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van een inschrijving, een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van enige andere overeenkomst met RVOS.
1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W.). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.
2.2. RVOS behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. RVOS kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Betaling 

3.1. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van RVOS, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2. De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een moratoire intrest verschuldigd zijn van 10%, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR per factuur.
3.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle andere facturen eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, ook al werd de vervaldatum nog niet bereikt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. RVOS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van RVOS.
RVOS kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die direct of indirect verband houden met het gebruik van de materiaalkoffer(s) of de materialen die erin werden opgenomen.
4.2. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie met de klant.
4.3. De klant vrijwaart RVOS voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

Artikel 5: Overmacht

RVOS is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, ziekte van een lesgever, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat RVOS niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen.

Artikel 6: Klachten

6.1. Eventuele klachten betreffende het verloop van een activiteit of zichtbare gebreken aan materialen dienen tijdens de activiteit, respectievelijk bij levering van de materialen, onmiddellijk aan RVOS te worden gemeld.
6.2. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken aan materialen dienen RVOS te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de acht (8) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek.
6.3. Alle protesten tegen facturen dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van RVOS d.m.v. aangetekende zending en dit binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

Alle verkochte goederen blijven eigendom van RVOS zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 8: Bescherming van persoonsgegevens

Het verwerken van de persoonsgegevens waarover RVOS beschikt gebeurt conform alle geldende wettelijke bepalingen ter zake en wordt verder uitgebreid beschreven in de Privacy Policy, die door de klant geraadpleegd kan worden op de website.

Artikel 9: Recht op afbeelding

Tijdens de activiteiten worden er foto’s genomen, dewelke door RVOS op haar website en/of Facebookpagina kunnen geplaatst worden.
Indien de klant duidelijk herkenbaar op één van de hoger vermelde foto’s te zien is, kan hij RVOS verzoeken de foto te verwijderen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en rechtsmacht

7.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen RVOS en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
7.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

Titel 2: Bepalingen specifiek betreffende de opleidingen

Artikel 1: Inschrijving

De klant kan inschrijven op de activiteiten van RVOS tot vijf (5) werkdagen voor de aanvang van de opleiding.
De overeenkomst tussen RVOS en de klant komt tot stand op het ogenblik dat de inschrijving door RVOS bevestigd wordt, hetgeen, behoudens in uitzonderlijke gevallen of indien de opleiding reeds volzet is, zal gebeuren binnen een termijn van veertien (14) dagen na inschrijving.

Artikel 2: Facturatie

2.1. Indien de aangestelden van RVOS zich dienen te verplaatsen voor opleidingen op aanvraag, dan zal RVOS gerechtigd zijn hiervoor kosten in rekening te brengen ten bedrage van 0,5 EUR per kilometer.
2.2. RVOS zal haar facturen toesturen aan het facturatieadres dat bij de inschrijving door de klant werd opgegeven.
2.3. Indien de klant werkt met bestelbonnen en wenst dat het nummer daarvan op de factuur wordt vermeld, dient zij hiertoe tijdig het betreffende bestelbonnummer door te geven.

Artikel 3: Annulatie

3.1. RVOS behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren indien er slechts vijf (5) inschrijvingen of minder zijn of in geval van overmacht zoals vermeld in Titel 1, artikel 5.
De ingeschreven deelnemers worden steeds zo spoedig mogelijk verwittigd van de annulatie.
3.2. De klant kan zijn deelname annuleren tot vijf (5) werkdagen voor de betreffende opleiding plaatsvindt. Inzake deelname aan zomerkampen en andere STEM-activiteiten, dient de annulatie echter één (1) maand voor de aanvang van de opleiding te gebeuren, behoudens overmacht van de klant.
Indien de annulatie laattijdig gebeurt, is RVOS gerechtigd om de opleiding integraal aan te rekenen.
3.3. Tot vierentwintig (24) uur voor de start van de betreffende opleiding heeft de klant de mogelijkheid om zich te laten vervangen door een collega. Hiertoe dient de naam en het e-mailadres van de betreffende collega aan RVOS te worden overgemaakt.
3.4. Elke annulatie en/of vervanging dient door de klant aan RVOS te worden gemeld per e-mail aan info@brightlab.be.

Titel 3: Bepalingen specifiek betreffende de vrijetijdsactiviteiten

Artikel 1: Inschrijving

De klant kan inschrijven op de vrijetijdsactiviteiten van RVOS tot één (1) week voor de aanvang van de activiteit.
De overeenkomst tussen RVOS en de klant komt tot stand op het ogenblik dat de inschrijving door RVOS bevestigd wordt, hetgeen enkel kan gebeuren indien de volledige deelnameprijs werd voldaan.

Artikel 2: Facturatie

De klant zal zijn facturen voor de deelname aan de vrijetijdsactiviteiten terugvinden in zijn eigen account op brightbib.be.
De facturen zullen op de account van de klant beschikbaar zijn binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de betaling door RVOS.

Artikel 3: Annulatie

3.1. Annulatie van de deelname aan een vrijetijdsactiviteit dient schriftelijk, met name per e-mail of brief, aan RVOS ter kennis te worden gebracht.
3.2. Bij annulatie tot ten laatste dertig (30) dagen voor de start van de vrijetijdsactiviteit, dient de klant enkel dossierkosten (€10) te betalen en zal RVOS de volledige deelnameprijs min de dossierkosten terug over maken.
Bij annulatie vanaf dertig (30) dagen of minder voor de start van de activiteit zal RVOS gerechtigd zijn 50% van de deelnameprijs als annuleringskosten aan te rekenen. Het saldo zal door RVOS terug aan de klant worden overgemaakt.
3.3. De klant kan zijn deelname op elk ogenblik kosteloos annuleren in geval van hospitalisatie van de ingeschreven deelnemer aan de vrijetijdsactiviteit of in geval van een sterfgeval van een persoon tot de tweede verwant aan de ingeschreven deelnemer. In dergelijk geval zal RVOS de volledige deelnameprijs terug overmaken aan de klant op voorwaarde dat er een bewijs van hospitalisatie, dan wel een overlijdensbericht waaruit de verwantschap duidelijk blijkt, wordt voorgelegd.

Artikel 4: Aanwezigheid bij en verloop van de vrijetijdactiviteit

4.1. Deelnemers worden geacht de vrijetijdsactiviteiten integraal, van start tot einde, mee te maken. Indien een deelnemer de activiteit vroegtijdig zou (dienen te) verlaten, kan dit enkel na het afleveren van een schriftelijke toelating daartoe door de ouders of voogd en na voorafgaand overleg met RVOS.
4.2. Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige terugbetaling door RVOS, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.3. Ook indien een deelnemer in het geheel niet opdaagt voor een activiteit kan RVOS niet tot enige terugbetaling gehouden zijn.
4.4. Indien er zich onverwachte omstandigheden voordien in de voorzien programma’s voor de activiteiten, die te wijten zijn aan onverwachte omstandigheden en/of overmacht, zal RVOS zich inspannen om een alternatief te voorzien, zonder meerkosten voor de klant. In dergelijke gevallen kan RVOS in geen geval enige vergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

Artikel 5: Verzekeringen

5.1. RVOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer of specifiek materiaal dat de deelnemer voor de vakantie moest meenemen.
5.2. RVOS beschikt over een verzekeringspolis Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Titel 4: Bepalingen specifiek betreffende de verhuur en verkoop van materialen

Artikel 1: Verhuur materialen

Contact : Pascal Buregeya - pascal@brightlab.be – 016 28 36 63

1.1 Aansprakelijkheid
RVO-Society vzw heeft haar materiaalkoffers met de grootste zorg ontwikkeld opdat er geen ongelukken door het materiaal zouden gebeuren. RVO-Society vzw kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van de materiaalkoffers.

1.2 Materiaal huren
Bij deelname aan bepaalde activiteiten bestaat de mogelijkheid voor de klant om één of twee bijhorende materiaalkoffers te huren. Het huren van een materiaalkoffer is slechts mogelijk zolang de voorraad strekt. RVOS behoudt zich het recht om de materiaalkoffers enkel te verhuren aan klanten indien minstens één van de leerkrachten ter zake een voorafgaande opleiding heeft gevolgd. In de opleiding zijn 4 weken huur van 1 koffer inbegrepen, éénmalig op te nemen. Bij ontvangst van de materialen dient de klant na te gaan of alle materialen die op het inspectieformulier staan, aanwezig zijn. De klant heeft 5 werkdagen de tijd om via mail (pascal@brightlab.be) melding te maken van ontbrekende of beschadigde materialen. Indien de klant binnen deze periode geen melding heeft gemaakt, wordt de klant geacht alle vermelde materialen in goede staat te hebben ontvangen.

1.3 Afhalen en terugbrengen
Materiaal kan worden afgehaald en teruggebracht bij imec (Kapeldreef 75, 3001 Heverlee). Hiervoor dient de klant een afspraak te maken met de desbetreffende contactpersoon, via e-mail of telefonisch. Afhalen en terugbrengen van het gehuurde materiaal kan doorgaans elke werkdag van 8h30 tot 16h. Wenst de klant het materiaal geleverd te ontvangen, dan is dit mogelijk tegen een vergoeding van €20. Indien de ontleenperiode verlengd wordt, dient dit steeds in onderling overleg met de desbetreffende contactpersoon te gebeuren. Er worden extra huurkosten aangerekend indien de datum overschreden wordt. De ontlener is verantwoordelijk voor zowel het terugbrengen van het gehuurde materiaal als daarbij gepaard gaande kosten. Indien men het materiaal per post wil versturen, plaats het dan in een daarvoor bestemde verpakking. Eventuele beschadigingen worden steeds doorgerekend aan de ontlener.

1.4 Facturatie
Nadat de koffer(s) zijn teruggebracht, wordt er een volledige inspectie uitgevoerd op eventuele beschadigingen, ontbrekende onderdelen of documentatie, functionaliteit van alle componenten en kabels. Hierbij wordt er een volledig inspectieverslag opgesteld met foto’s in het geval van schade of ontbrekende onderdelen. Wanneer RVOS na het einde van de huur de materialen opnieuw ontvangt en vaststelt dat er materialen ontbreken, dan wel dat er materialen beschadigd zijn, zal zij gerechtigd zijn de kosten hiervan door te rekenen aan de klant. RVOS rekent geen kosten aan voor beschadigingen te wijten aan slijtage, maar behoudt het recht om zelf te beslissen of dit het geval is. Indien de klant de gehuurde materialen niet tijdig terugbrengt, zal RVOS gerechtigd zijn hiervoor een extra kost aan te rekenen, dewelke begroot wordt in de prijslijst van de materialen. Vakantieperiodes worden niet gefactureerd.

Alle facturen, opgemaakt door RVOS, worden per e-mail verstuurd.

Privacy disclaimer


RVO-Society VZW, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75, ondernemingsnummer 0472.880.542, +32 16 28 10 64, www.rvo-society.be, hierna ‘RVOS’ genoemd, draagt het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens hoog in het vaandel.

In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

RVOS volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

Voorts zal RVOS er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

RVOS zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisaties, met uitzondering van de doorgifte van deze gegevens aan de nieuwsbriefprovider Mailchimp. Deze laatste doorgifte gebeurt echter enkel met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon en met inachtneming van de nodige verplichtingen inzake veiligheid door Mailchimp.

Deze privacy policy geldt ook voor de volgende websites dat eigendom van RVOS zijn:

www.brightlab.be

www.scivil.be

www.brightbib.be

www.eclass.brightlab.be

www.yes.brightlab.be

www.chiptechnologie.brightlab.be

www.spark.vlaanderen

www.amai.vlaanderen

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kan RVOS als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

Beheer van gegevens

RVOS zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel RVOS als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal RVOS er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zal RVOS er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier tracht RVOS een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan RVOS te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal RVOS de gevraagde diensten niet kunnen leveren.

Teneinde eventuele direct marketing gericht te kunnen uitvoeren, maakt RVOS gebruik van profilering. Op deze manier zal RVOS haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

Foto's

Tijdens de activiteiten worden er foto’s genomen, dewelke door RVOS op haar websites en/of Facebookpagina's kunnen geplaatst worden.

Indien de klant duidelijk herkenbaar op één van de hoger vermelde foto’s te zien is, kan hij RVOS verzoeken de foto te verwijderen door te mailen naar dpo@rvo-society.be

Doel van de verwerking

RVOS verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

Meer bepaald streeft RVOS volgende doelstellingen na :

Uitvoeren van de overeenkomst
Organiseren van activiteiten
Facturatie
Uitsturen van nieuwsbrief
Aanmaken van account op het platformen: wise.berkeley.edu, www.rvo-eclassroom.be

Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door RVOS gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene;
noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RVOS, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan RVOS onderworpen is te kunnen voldoen.

Delen van gegevens en doorgiften

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is MultiSafePay, Kraanspoor 39, 1033 SC Amsterdam, Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam, The Netherlands, P: +31 (0)20 8500 500, E: info@multisafepay.com, BTW : NL8101.78.473.B.01.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van RVOS, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer RVOS betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van RVOS te beschermen.

RVOS zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisaties, met uitzondering van de doorgifte van deze gegevens aan de nieuwsbriefprovider Mailchimp en Wise. Deze doorgifte gebeurt echter enkel met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon en met inachtneming van de nodige verplichtingen inzake veiligheid door Mailchimp en Wise (meer informatie hieronder).

Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen door RVOS worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op de diensten van RVOS.

Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op de diensten van RVOS zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Deze termijn zal RVOS de mogelijkheid geven om haar wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

Rechten van betrokkenen

RVOS zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan RVOS op het e-mailadres dpo@rvo-society.be[VH6] .

RVOS zal onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

Slotbepalingen

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

RVOS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.
First party cookies

Naam cookie
Type cookie
Bewaarduur
october_sessionfunctionele cookie1 minuut
klaro functionele cookie 1 jaar 

Third party cookies (na jouw goedkeuring)

Naam cookie
Type cookie
Bewaarduur
_gaanalytische cookie2 jaar
_gat analytische cookie 1 minuut 
_gid analytische cookie 24 uur